Ostukorv (0)
eesti et
  • English en
  • eesti et


Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted 

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleeritav isikandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist silmas pidavat. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Merling OÜ (võttes andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid ja töötlemist.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgmiste õigusaktide sätete töötlemisega seotud toimingud, muuhulgas töötlemise ja töötlemise õiguse seaduslikud õigused ja turvalisus. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktide sätestamisele.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, veebisaidil ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärke isikuandmeid, mida andmesubjekti otse või kaudselt veebisaidi kaupu või teenuseid osta andmesubjekti jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpselt määratletud, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist teatud privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitavalt teavitama teksti andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on lubatud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalemise sõlmimine lepingu täitmise või lepingu sõlmimise teel varasemate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötlemise või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui selline huvi kaalub üles jamesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti kui kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärkidele:

3.4.1. Töötlemise eesmärk - julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - vastavalt seadustele nendele tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk - tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 
5 aastat

3.4.3. Töötlemise eesmärk - e-poe pakkumise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg -
 5 aastat

3.4.4. Töötlemise eesmärk - kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - 
5 aastat

3.4.5. Töötlemise eesmärk - finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg - vastavalt seadustele nendele tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk - turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg -
5 aastat

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmetega seotud kolmandate isikute jaoks, kelleks on näiteks volitatud andmeedastusettevõtted, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuste pakkumiste ettevõtted Andmetöötleja isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastamise maksete teostamiseks mõeldud isikutele ja volitatud töötleja Maksekeskuse AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel tuleb rakendada andmetöötlevat organisatsiooni ja tehnilisi võimalusi, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitamise andmesubjektide andmete sõltumatu töötlemise eesmärk, kuid mitte kauem kui 5  aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ja nende tutvustusele.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada teavet tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid jamesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@chichi.ee

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik anda kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja olemasolevate andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi esinduste kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muudetud, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehel www.chichi.ee kaudu.